НАКАЗИ

Наказ “Про проведення ректорських контрольних робіт у 2004-2005 н.р.”

З метою подальшого вдосконалення системи контролю рівня знань студентів та підвищення якості підготовки фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у першому семестрі 2004-2005 н.р. письмові ректорські контрольні роботи в Інституті міжнародних відносин:
  - спеціальність “Міжнародний бізнес” з дисципліни “Макроекономічна політика і моделювання” - 5 курс (спеціаліст, магістр); з дисципліни “Менеджмент і маркетинг” - 3 курс;
  - спеціальність “Міжнародні економічні відносини” з дисципліни “Глобальна макроекономічна політика” - 5 курс (спеціаліст, магістр);
  - спеціальності “Міжнародні економічні відносини” - 2 курс, “Міжнародне право”- 2 курс, “Міжнародний бізнес”- 4 курс з дисципліни “Конфліктологія та теорія переговорів”.
 2. У другому семестрі 2004-2005 н.р. провести письмові ректорські контрольні роботи:
  - в Інституті філології: спеціальності “Українська мова та література” та “Літературна творчість” з дисципліни “Історія української літератури” – 4 курс;
  - на хімічному факультеті: спеціальність “Хімія” з дисципліни “Фізична хімія” – 3 курс.
 3. Управлінню з навчально-методичної роботи:
  - організувати розробку завдань, критеріїв оцінок знань студентів;
  - організувати і здійснити на вищезгаданих факультетах та в інститутах контроль за проведенням ректорських контрольних робіт;
  - підготувати матеріали про підсумки ректорських контрольних робіт, обговорити їх на засіданнях Вчених Рад, науково-методичних комісій Інститутів та факультетів.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора О.В. Третяка.

РЕКТОР В.В.Скопенко

Наказ “Про підсумки ректорських контрольних робіт, проведених у 2002-2003 навчальному році”

На підставі матеріалів доповідної записки про підсумки ректорських контрольних робіт, проведених у 2002-2003 навчальному році та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення вимогливості та об’єктивності оцінки знань студентів

НАКАЗУЮ:

 1. Інформацію про підсумки ректорських контрольних робіт прийняти до відома.
 2. Деканам факультетів, директорам Інститутів, завідувачам кафедрами:
  - до 01.11 2003 р. на засіданнях Вчених рад та науково-методичних комісій факультетів, розглянути результати ректорських контрольних робіт та спланувати конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків . До 10.11.2003 р. подати мені пропозиції щодо вжиття до викладачів, які допускають такі недоліки, заходів попередження подібних випадків;
  - у зв’язку зі збільшенням обсягу годин на самостійну роботу студентів, звернути особливу увагу на роботу кафедр з організації самостійної роботи студентів;
  - постійно проводити роботу щодо підвищення вимогливості викладачів до рівня знань студентів та відповідальності їх за якість оцінки знань під час екзаменаційних сесій.
 3. Продовжити практику проведення ректорських контрольних робіт, які сприяють підвищенню пізнавальної активності студентів та вимогливості викладачів.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора О.В.Третяка.

РЕКТОР В.В.СКОПЕНКО

Наказ “Про проведення ректорських контрольних робіт у 2002-2003 н.р.”

З метою подальшого вдосконалення системи контролю рівня знань студентів та підвищення якості підготовки спеціалістів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2002-2002 н.р. письмові ректорськи контрольні роботи у весняному семестрі:

 • в Інституті журналістики (спеціальність “Журналістика”) з дисципліни “Українська мова в засобах масової комунікації” на 2 курсі;
 • на факультеті соціології та психології ( спеціальність “Психологія”) з дисципліни “Загальна психологія” на 2 курсі;

спецільність “Соціологія” з дисципліни “Історія соціології” на 2 курсі; на біологічному факультеті з дисципліни “Фізіологія людини та тварин” на 3 курсі; на економічному факультеті (спеціальності “Економічна теорія” та “Міжнародна економіка”) з дисципліни “Вища математика”.

2. Управлінню з навчально-методичної роботи:

 • організувати розробку завдань, критеріїв оцінок знань студентів;
 • організувати і здійснити на вищезазначених факультетах контроль за проведенням ректорських контрольних робіт;
 • підготувати матеріали про підсумки ректорських контрольних робіт, обговорити їх на засіданнях Науково-методичних комісій

факультетів та Інститутів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора О.В.Третяка.

РЕКТОР В.В.СКОПЕНКО

Погоджено: перший проректор О.В.Третяк

Наказ від 17.04.2001 р.

 1. Пiдготувати i подати iнформацiю про навантаження викладачiв на 2001-2002 навчальний рiк, включаючи оформлення документацii в електронному виглядi за допомогою системи "НАВАНТАЖЕННЯ", до 15 червня 2001 року.
 2. У зв'язку з впровадженням в унiверситетi автоматизованої iнформацiйно-пошукової системи "Студент" всiм факультетам, iнститутам та вiддiленням унiверситету необхiдно:

  1) Завершити опитування студентiв iнститутiв, факультетiв та вiддiлень за встановленою формою до 30.04.2001 р.

  2) Призначити вiдповiдальних осiб для роботи з автоматизованою системою.

  3) Занести iнформацiю про студентiв в базу даних до 31.05.2001 р.

 3. Покласти вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу на заступникiв деканiв факультетiв та завiдувача науково-методичної лабораторiї аналiзу дiяльностi вузiв, доцента факультета кiбернетики Iвохiна Є.В.

Перший проректор          О.В.Третяк

 

Наказ вiд 10.04.2000 р.

 1. Згiдно наказу ректора вiд 09.09.1999 року факультети, iнститути та вiддiлення унiверситету повиннi пiдготувати навантаження викладачiв на 1999-2000 навчальний рiк в електроннiй формi за допомогою автоматизованої iнформацiйної системи контролю навантаженння. Проте, на 10.04.2000 року не всi факультети виконали поставлене завдання. Звертаю Вашу увагу на обов'язкове закiнчення робiт по занесенню навантаження поточного року в базу даних унiверситету до 30 квiтня 2000 року.

  Зобов'язую пiдготувати i подати iнформацiю про навантаження викладачiв на 2000-2001 навчальний рiк, включаючи оформлення документацii в електронному виглядi, до 15 червня 2000 року.
 2. У зв'язку з розробкою i впровадженням в унiверситетi автоматизованої iнформацiйної системи "Студент" всiм факультетам, iнститутам та вiддiленням унiверситету необхiдно:

  1) Пiдготувати данi про студентiв iнститутiв, факультетiв та вiддiлень за встановленою формою.

  2) Призначити вiдповiдальних осiб для роботи з автоматизованою системою.

  3) Занести iнформацiю про студентiв в базу даних до 31.05.2000 р.

 3. Покласти вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу на заступникiв деканiв факультетiв та завiдувача науково-методичної лабораторiї аналiзу дiяльностi вузiв, доцента факультета кiбернетики Iвохiна Є.В.

Перший проректор          О.В.Третяк